Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19)

Hrvatski  sabor je 31.10.2019. donio odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu  i prostornom uređenju. Zakon je objavljen  u Narodnim Novinama  br.110 dana 15.11.2019. te stupa na snagu osmog  dana od dana objave.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2216.html

Sve vijesti