Zakoni i propisi

Sustavi zaštite

Zaštita na radu


Zakon o zaštiti na radu
NN 71/2014, 118/2014, 154/2014

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
NN 88/12

Pravilnik o izradi procjene opasnosti
NN 48/1997, 114/2002,126/2003

Pravilnik o izradi procjene rizika
NN 112/2014

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme
NN 16/2016

Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu
NN 114/2002

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
NN 112/2014

Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu
NN 114/2002, NN 29/2005

Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
NN 114/2002

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
NN 112/2014

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
NN 114/2002 - Danom stupanja na snagu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (NN 112/2014) prestaje važiti ovaj Pravilnik osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. koji se odnose na postupak ispitivanja i sadržaj, oblik i način izdavanja isprava o ispitivanju te obrasci uvjerenja o ispitivanju - Obrazac - RO i Obrazac – SU, 126/2003

Danom stupanja na snagu Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme prestaju važiti članci 14., 16., 17., 18., 19. i 20. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02, 131/02 i 126/03) te obrazac uvjerenja o ispitivanju Obrazac – SU.

Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom
NN 69/2005

Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava
NN 39/2006

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom
NN 39/2006, 106/2007

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima
NN 51/2008

Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita
NN 101/2009

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu
NN 56/1983

Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada
NN 3/1984, 55/1985

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada
NN 5/1984

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
NN 6/1984, 42/2005, 113/2006

Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama
NN 11/1984

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu
NN 52/1984

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu
NN 46/08

Zaštita od požara


Zakon o zaštiti od požara
NN 92/2010

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu
NN 88/2011

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara
NN 29/2013, NN 87/2015

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole
NN 115/2011

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
NN 116/2011

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
NN 93/2008

Pravilnik o zaštiti od požara u ugostiteljskih objekata
NN 100/1999

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja
NN 146/2005

Pravilnik o sustavima za dojavu požara
NN 56/1999

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara
NN 8/2006

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenja požara
NN 67/96

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
NN 108/1995, 56/2010

Pravilnik o zapaljivim tekućinama
NN 54/1999

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom
NN 93/1998, 116/2007, 141/2008

Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om)
NN 134/2009

Zakon o eksplozivnim tvarima
NN 178/2004, 109/2007, 67/2008,144/2010

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari
NN 26/2009, 41/2009, 66/2010

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
NN 34/2010

Popis hrvatskih normi za primjenu pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
NN 32/2011

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja
NN 141/2011

Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara
NN 141/2011

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara
NN 141/2011

Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara
NN 141/2011

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica
Sl.list 10/1990, 52/1990

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
NN 44/2012

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
NN 51/12

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
NN 56/12,  61/2012

Požar koji vrijedi do dana pristupanja RH Europskoj uniji - prestalo važiti


Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih na požar
SL.list 35/1980

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom
Sl. list broj 44/1983 i 31/1989

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od požara i eksplozije pri čišćenju posuda za zapaljive tekućine
Sl.list broj 44/1983 i 60/1986

Pravilnik o tehničkim normativima za sustave za odvođenje dima i topline pri požaru
Sl. list broj 45/1983

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara
Sl. list broj 7/1984

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva
Sl.list broj 57/1985

Naredba o obveznom atestiranju ručnih i prijevoznih uređaja za gašenje požara
Sl list broj 16/1983

Zaštita od buke


Zakon o zaštiti od buke
NN 30/09, 55/13, 153/13

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
NN 145/2004

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke
NN 91/07

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru
NN 156/08

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
NN 75/09

Ionizirajuće zračenje


Pravilnik o uvjetima za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja
NN 99/2008

Uredba o uvjetima te načinu zbrinjavanja radioaktivnih otpada, iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora, izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti
NN 44/2008

Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera radiološke sigurnosti
NN 97/2015, 10/2016

Neionizirajuće zračenje


Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
NN 91/2010

Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
NN 98/2011prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 146/2014

Pravilnik o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izloženost radnika rizicima koji potječu od elektromagnetskih polja
NN 38/2008

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za uređaje koji proizvode optičko zračenje te uvjetima i mjerama zaštite od optičkog zračenja
NN 204/2003, 91/2007

Naredba o visini i načinu plaćanja troškova ispitivanja sukladnosti za uređaje koji proizvode optičko zračenje ili u sebi imaju ugrađene izvore optičkih zračenja
NN 91/2006

Tehnička zaštita


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite
NN 198/2003