Zakoni i propisi

Ostali propisi

Rad


Zakon o radu
NN 93/2014 – stupanjem na snagu ovoga zakona prestaju važiti sve odredbe Zakona o radu NN 149/2009, 61/2011 osim članaka 222., 223., 224. i 225.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
NN 37/2011, – prestaje važiti, zamjenjuju ga: NN 32/2015,  97/2015

Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
NN 70/2010, – prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 32/2015

Kolektivni ugovor za graditeljstvo
NN 115/2015

Odluku o proširenju primjene kolektivnoga ugovora graditeljstva
NN 134/2015

Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora
NN 70/2010

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
NN 3/2016

Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
NN 37/2011, – prestaje važiti, zamjenjuju ga: NN 32/2015,  102/2015

Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
NN 70/2010

Drugo


Zakon o općem upravnom postupku
NN 47/2009

Zakon o obveznim odnosima
NN 35/2005, 41/2008,  78/2015

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
NN 108/2012,  81/2013

Zakon o javnoj nabavi
NN 90/2011,  83/2013,  143/2013,  13/2014 (Odluka Ustavnog suda - Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. ukidaju se članak 102. stavak 3. i članak 165. stavak 3. ovog Zakona)

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
NN 79/2009,  80/2013

Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
NN 124/2009, 45/2011prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 82/2015 - Članci 66., 67. i 68. stupaju na snagu 18.01.2016.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
NN 138/2006prestaje važiti, zamjenjuje ga: NN 85/2015

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
NN 82/2013 – članak 132. Postupci započeti prema odredbama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 40/07. i 61/11.) i Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (»Narodne novine«, br. 120/08.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama tih propisa. NN 18/2015,  110/2015

Uredba o sporazumima male vrijednosti
NN 9/2011

Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije
NN 9/2011

Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta
NN 9/2011

Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika
NN 37/2011

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
NN 10/2012

Uredba o nadzoru nad provedbom zakona o javnoj nabavi
NN 10/2012

Uredba o objavama javne nabave
NN 10/2012

Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu
NN 93/2010

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
NN 121/2013

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
NN 66/2009,  108/2009,  8/2010,  108/2014

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine „kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj“
NN 49/2008,  45/2009,  49/2015

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli
NN 88/2007, 58/2008, 62/2009,  63/2013,  33/2014,  92/2014

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
NN 9/2016

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
NN 61/2011,  128/2012,  124/2015,  8/2016

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta
Sl.list broj 62/1973

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
NN 6/2012,  125/2014

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
NN 6/2012

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadajućih trafostanica
Sl.list broj 13/78

Elektronički potpis


Zakon o elektroničkom potpisu
NN 10/2002, 80/2008, NN 30/2014

Pravilnik o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata,
NN 107/2010

Popis normizacijskih dokumenata u području primjene Zakona o elektroničkom potpisu i Pravilnika o izradi elektroničkog potpisa, uporabi sredstva za izradu elektroničkog potpisa, općim i posebnim uvjetima poslovanja za davatelje usluga izdavanja vremenskog žiga i certifikata u poslovanju davatelja usluga certificiranja u Republici Hrvatskoj
NN 107/2010