Akti Komore

Statut Komore

 Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/2015), uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 011-01/15-01/170, urbroj: 531-01-15-3, od 27. studenog 2015. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, na sjednici održanoj 17. prosinca 2015. godine, donijela je


Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike  (NN 35/2019) (pdf)


Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike  (NN 129/2019)  (pdf)