Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike o obavljanju poslova stručnoga nadzora građenja i poslova ispitivanja na istoj građevini

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Upravni odbor Hrvatske komore inženjera elektrotehnike je na 30. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. donio odluku kojom se donosi

 

Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike

o obavljanju poslova stručnoga nadzora građenja

i poslova ispitivanja na istoj građevini 


Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

obzirom da se na gradilištu događaju situacije u kojima osoba zadužena za obavljanje poslova stručnoga nadzora građenja ujedno obavlja i poslove ispitivanja dostavljamo Vam ovaj naputak s pravnim aspektima vezanim za navedenu problematiku, a koji je usuglašen s mišljenjem Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Sukladno odredbi članka 42. stavka 1. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19) djelatnost ispitivanja obavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:

- je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

- je osigurala i imenovala stručnu osobu za obavljanje ispitivanja

- u ispitivanju koristi umjerene instrumente i/ili opremu.

Nadalje, što se tiče nadzornog inženjera, kao fizičke osobe, koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i provodi u ime investitora stručni nadzor građenja, prema odredbi članka 58. stavka 1. podstavka 4. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda.

Također, prema odredbi članka 5. stavka 1. podstavka 1. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova građevine ili građevine u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda određivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, određivanjem načina provedbe postupaka koji su posebnim propisom propisani kao kontrolni postupci odnosno koji su normama na koje upućuju propisi određeni kao kontrolni postupci koje provodi treća strana.

Nadalje, stavkom 2. istog članka navedenog Pravilnika propisano je da pri određivanju kontrolnog tijela nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji, npr. uvidom u statut ili opći akt pravne osobe kojim je uređen djelokrug rada za svaku ustrojbenu jedinicu pravne osobe.

Slijedom navedenog, smatramo da pravna osoba koja je registrirana za poslove stručnog nadzora građenja i za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize može na istoj građevini provoditi stručni nadzor građenja te poslove ispitivanja i prethodnog istraživanja ako za obavljanje tih poslova osigura nepristranost, na način da ima posebne ustrojstvene jedinice čiji je djelokrug rada obavljanje navedenih poslova te da imenuje osobu odgovornu za rad pojedine ustrojstvene jedinice koja provodi navedene poslove ili na drugi način osigura da nadzorni inženjer, koji kao fizička osoba provodi stručni nadzor građenja, ne može na istoj građevini sudjelovati u ispitivanju ili prethodnom istraživanju i obrnuto.

S poštovanjem,

  Predsjednik

 Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Živko Radović, dipl.ing.el., v.r.


Naputak Hrvatske komore inženjere elektrotehnike o obavljanju poslova stručnoga nadzora građenja i poslova ispitivanja na istoj građevini.pdf
Sve vijesti